Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tato stránka obsahuje popis zásad ochrany osobních údajů přijatých společností, pokud jde o zpracování osobních údajů, a to jak prostřednictvím webových stránek www.koelstra.info, tak i během obvyklých pracovních činností. Nezapomeňte, že osobními údaji jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby, která je identifikována nebo identifikovatelná ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je název, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

V případě, že poskytnuté informace budou považovány za nejasné nebo nedostatečné, můžete kontaktovat správce na číslech a adresách uvedených níže v bodě 1.

Společnost Ing. Lubomír Fiedler provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1   Správcem Vašich osobních údajů je společnost Ing. Lubomír Fiedler, se sídlem Brno, Bzenecká 5, identifikační číslo: 10549935, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl A, vložka 874 (dále jen „správce")

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ing.Lubomír Fiedler, Trnkova 144, 62800 Brno, Česká Republika, adresa elektronické pošty info(@)bambinomio.cz, telefon +420-544217100.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně platí, že veškeré zpracování podléhá zásadám zákonnosti, správnosti a transparentnosti, které zaručují práva dotčené strany prostřednictvím vhodné úrovně ochrany a důvěrnosti údajů, jejichž cílem je zabránit ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu. Údaje budou uchovávány po dobu, která je slučitelná s účelem jejich sběru, s právními / smluvními závazky nebo až do žádosti o zrušení subjektu údajů.

2.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3 DATA AUTOMATICKY DETEKOVANÁ TECHNOLOGIÍ SÍTĚ

Informační systémy a softwarové postupy zodpovědné za fungování těchto webových stránek získají během běžného používání některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní pro použití internetu. Tyto informace nejsou shromažďovány, aby se sdružily s dotčenými identifikovanými stranami, ale díky své povaze tyto informace mohly prostřednictvím zpracování a sdružení s údaji ostatních umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k zadání požadavku server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi poskytované serverem (dobrý výsledek, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto informace se používají výhradně k získání anonymních statistických informací o používání webu a ověření, zda funguje správně. K těmto informacím lze přistupovat interními procesory nebo externími procesory, kteří poskytují podpůrné služby spojené s daným webem. Údaje by mohly být použity k určení odpovědnosti v případě hypotetických trestných činů z trestné činnosti, které poškozují internetovou stránku, a mohou být proto na žádost poskytnuty příslušným orgánům.

3.4 Sekce "KONTAKT" na webové stránce předpokládá poskytnutí určitých osobních údajů uživatelem. Data budou zpracovávána výlučně za účelem poskytnutí konkrétních odpovědí na žádosti předložené uživatelem. Poskytování dat označených hvězdou je nezbytné k tomu, aby uživatelům mohli být poskytnuty odpovídající odpovědi. Vyplnění dalších polí formuláře je volitelné a umožní další přizpůsobení odpovědí.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat
5.2 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou provozovatelé cenových srovnávačů (např. HEUREKA), kterým bude předána e-mailova adresa, pokud je ve smyslu nařízení osobním údajem, za účelem průzkumu spokojenosti s průběhem nákupu.
5.3 Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.45 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.